Skip to the content
Menu

Hvad betyder ord og begreber som cash flow, due diligence, exit strategi og likviditet?

I denne iværksætterordbog vil vi uddybe og forklare en række ord og begreber, som du ofte vil støde på, hvis du interesserer dig for eller har gang i et iværksætteri.

Med vores iværksætterordbog ønsker vi at klæde både nyudklækkede og erfarne iværksættere på og skabe en forståelse for arbejdet som iværksætter og den jargon, du kan møde i erhvervslivet. Iværksætterordbogen forklarer ord og begreber, der til tider kan være uforståelige og/eller for indforstået. Kort sagt kan du her få hjælp til opstart af virksomhed, drift og udvikling. 

Når du betaler a conto betyder det, at du betaler noget på forskud. Du betaler et fastsat beløb. Det beløb vil så senere blive modregnet det fulde beløb, som du skal betale for hele året. Om du skal betale mere eller mindre ved årets udgang afhænger af, om acontobetalingen har været for stor eller for lille.

Et advisory board er langt hen ad vejen det samme som en bestyrelse, bortset fra at en bestyrelse vil have en lovbestemt magt i et aktie- eller anpartsselskab og har et økonomisk og juridisk medansvar. Et advisory board skal udelukkende ses som et rådgivende organ, der kan etableres i alle virksomhedsformer. 

Uanset virksomhedsform kan du således med fordel tilknytte et advisory board, som kan hjælpe dig med at drøfte og reflektere over konkrete problemstillinger i din virksomhed. Det kan handle om alt fra strategiske overvejelser til økonomiske forhold og personale.

Et afkast betegner, hvor meget en given investering er vokset eller har tabt i værdi. Det er altså det udbytte - i form af overskud eller underskud - som du opnår ved en investering. 

Du afslutter dit regnskabsår efter en 12-måneders regnskabsperiode. Mange vælger, at afslutte regnskabet ved årets udgang i december. Men regnskabsåret behøver ikke at følge kalenderåret, hvis en anden dato giver bedre mening for dig og din startup.

Læs mere om årsregnskab.

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor pengene til etablering og drift skaffes ved at udstede aktier (der stiftes et aktieselskab). Aktionærerne hæfter herefter kun med deres del af aktiekapitalen (deres indskud) og besidder (som udgagnspunkt) medbestemmelse/stemmeret i selskabet svarende til deres andel. Hvis du etablerer et aktieselskab, skal der være en selskabskapital på minimum 400.000 kr.

Læs mere om virksomhedsformer.

Aktiver er ting med større værdi for virksomheden, der har en levetid på mere end ét år. Man taler om 2 hovedgrupper, Anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Eksempler på anlægsaktiver kan være ejendomme, inventar, patenter, maskiner eller biler.

Omsætningsaktiver består f.eks. af varelagre, tilgodehavender og likvider.

Et anpartsselskab er ejet af én eller flere personer eller selskaber. Det skal stiftes med en anpartskapital på minimum 50.000 kr. Ejerne hæfter kun hermed og kan dermed kun miste det indskud, de har investeret i virksomheden.

Læs mere om virksomhedsformer.

Ansættelseskontrakt, -brev eller -bevis er en nedskrevet aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kontrakten skal beskrive de vilkår, der gælder for din medarbejder. Medarbejderen har krav på en ansættelseskontrakt, når han/hun har været ansat i mere end 1 måned og gennemsnitligt arbejder over 8 timer om ugen.

Læs mere om ansættelse af første medarbejder.

B2B står for ’business to business’. Det dækker handel mellem virksomheder – i modsætning til en handel mellem en virksomhed og en privat forbruger (B2C). Et produkt gennemgår ofte en række af B2B-salg, inden det sælges til slutforbrugeren.

B2C står for ‘business to consumer’. Det dækker over handel mellem virksomheder og en privat forbruger – i modsætning til en handel mellem to erhvervsdrivende/virksomheder (B2B).

Bemærk at der gælder skærpede krav (forbrugerret) ved B2C, mens der gælder almindelig aftaleret når vi taler om B2B.

En balance er en opgørelse over din virksomheds aktiver og passiver for en bestemt dato. Det er altså en oversigt over, hvad du og virksomheden skylder på et givet tidspunkt. Balancen er et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation.

Benchmarking er en systematisk undersøgelse og vurdering, som virksomheder foretager for at sammenligne sine resultater med den øvrige branche. Virksomheder kan blandt andet lave et benchmark af arbejdsprocesser, konkurrenceevne og produktionsmetoder.

Læs om BDO's Brancheanalyse.

Bestyrelsen er den øverste ledelse i en virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt ind af virksomhedens medlemmer eller ejere. Bestyrelsens formål er at forestå den overordnede ledelse af virksomheden, og det kan både være en frivillig eller en lønnet opgave at sidde som bestyrelsesmedlem.

For aktieselskaber er det lovbestemt, at de skal have en bestyrelse. Hvorimod det er frivilligt for et anpartsselskab. 

Foruden din virksomheds officielle navn, kan du registrere op til fem såkaldte binavne i CVR-registret helt gratis. Ved at registrere binavne forhindrer du andre virksomheder og erhvervsdrivende i at registrere sig under det pågældende navn. Ét eller flere binavne giver dig desuden mulighed for at afsætte og markedsføre bestemte varer og ydelser under et andet og måske mere passende navn.

Læs også om virksomhedsnavn og -logo.

Bogføring betyder at føre regnskab, og er et krav fra myndighedernes side til alle erhvervsdrivende. Samtidig sikrer en korrekt bogføring dig dit løbende overblik over virksomhedens drift og balance.

Læs om bogførings- og lønprogrammer.

En bogholder (controller) eller et bogholderi har til opgave at indsamle og føre alle dele af virksomhedens regnskab. Dette er nødvendigt for at holde økonomien på rette spor. I dag foregår en stor del af bogholderiet via IT-systemer, og mange små virksomheder vælger at tilknytte en ekstern bogholder.

Læs mere om bogføring.

Et budget er et estimat over de forventede indtægter og udgifter for en fremtidig periode. Du bruger således et budget til at planlægge og styre din økonomi. Som iværksætter skal du særligt have styr på tre delelementer i budgettet: Etablerings-, drifts- og likviditetsbudget.

Læs mere om budget.

Business angels er selvstændige investorer/investorgrupper, som har penge på lommen og masser af erfaring og viden, som de er klar til at skyde ind i startup-virksomheder til fordel for en andel af forretningen. 

Læs om finansiering.

Cash flow – eller pengestrømme – er en betegnelse for de penge, der strømmer ind og ud af virksomheden, altså både indbetalinger og udbetalinger. Du kan bruge cash flowet til at se, hvordan virksomhedens likviditet ændrer sig – og sammenholde med dine forventninger i budgettet.

Læs om budget.

Når du vil igangsætte et nyt projekt, kan du bruge en cost-benefit analyse til at vurdere, om projektet kan betale sig. I en cost-benefit analyse sammenholder du, hvad du regner med at tjene på et projekt versus kostprisen for at etablere det. Det er altså en vurdering af, om projektet er en god investering set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

En finansieringsform hvor du udnytter dit netværk eller en online platform til at rejse penge til dit iværksætteri. Du rejser altså kapital via en kollektiv indsats fra venner, familie, kunder og individuelle investorer.

Læs mere om finansiering.

Begrebet crowdsourcing er en sammentrækning af crowd og outsourcing. Det er en metode, som dybest set går ud på at outsource sine opgaver til en relevant og udvalgt gruppe af mennesker. Du drager således nytte af ”crowdets” kompetencer, midler, idéer m.v. Den mest kendte crowdsourcing-metode er nok crowdfunding, hvor man søger kapital til sit projekt.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister. Det er virksomhedernes pendant til det personlige CPR-nummer. Det indeholder otte cifre og er unikt for din virksomhed. Derfor kan det bruges som et identifikationsnummer. Det gælder, at alle danske virksomheder, som har en omsætning på mere end 50.000 kroner, skal være registreret i CVR-registret.

Læs mere om registrering af virksomhed.

Cybersecurity – eller cybersikkerhed – indebærer beskyttelse af hardware, software og data fra hackere og andre cyberkriminelle. Cybersecurity er den største digitale udfordring i det 21. århundrede, hvor antallet og typen af cyberangreb hele tiden udvikler sig.

Læs mere om cybersikkerhed.

En debitor er en person eller virksomhed, der skylder din virksomhed penge for varer eller ydelser. Betaler dine debitorer ikke, kan du ikke bruge din likviditet til fx at investere eller betale dine egne kreditorer og ansatte til tiden.

Læs mere om debitor- og kreditorstyring.

Disruption kan være svært at definere entydigt og bliver brugt på mange forskellige måder. Direkte oversat fra engelsk betyder disruption forstyrrelse eller afbrydelse. Man kan definere det som en virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller (f.eks. Uber eller Airbnb).

Læs om ekspansion af din forretning.

Due diligence er en undersøgelse af en virksomhed eller et aktiv inden underskrivelsen af fx en købskontrakt angående virksomheden eller aktivet. Begrebet bliver oftest anvendt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller en fusion. Her er det således en undersøgelse af target-virksomheden.

Læs om virksomhedsoverdragelse.

Dækningsbidraget viser helt grundlæggende, hvor mange penge du har til at dække dine faste omkostninger, renter og overskud. Det er dine indtægter fratrukket dine direkte omkostninger. Dermed giver dækningsbidraget dig et billede af, hvor mange penge du tjener på dine ydelser.

EBIT (Earnings before interest and tax) er en engelsk forkortelse og betegnelse for ’resultat af primær drift’. EBIT er en af det mest brugte mål til at sammenligne, hvor gode virksomheder er til at lave overskud (eller det modsatte).

Egenkapital er summen af virksomhedens aktiver og passiver (gældsforpligtelser). Egenkapitalen er udtryk for ”friværdien” i virksomheden, altså hvor stor en bogført værdi/formue har virksomheden.

Enkeltmandsvirksomhed har kun én ejer, og han/hun hæfter personligt (ubegrænset) for alle virksomhedens økonomiske forpligtelser. Der stilles ikke noget kapitalkrav for at starte en enkeltmandsvirksomhed.

Læs mere om virksomhedsformer.

En entrepreneur betegner en person, der etablerer en ny virksomhed og driver den som selvstændig. Det er en innovativ og kreativ person, hvorfor begrebet ofte bruges om iværksættere.

En exit-strategi er en plan over, hvad du forestiller dig, der vil ske med din virksomhed inden for 5-10 år. Ønsker du at sælge mod profit eller udvikle og drive din virksomhed. Det kan også være, hvordan du afvikler din forretning. Der er dog generelt for få virksomhedsejere, som anlægger en exit strategi.

Læs om exit strategi.

En faktura er det samme som en regning. Den specificerer og kræver betaling for de varer eller ydelser, som du har aftalt med en kunde eller en leverandør. Fakturaen bruges som dokumentation i både købers og sælgers regnskab.

Læs om fakturering.

Fakturering skal specificere kundens betaling ved et salg. Det er virksomhedens svar på en regning/betalingsanmodning. Faktureringen fortæller, hvad kunden har købt, hvad han/hun skal betale, samt hvornår og hvordan det skal betales.

I de fleste virksomheder vil der være et egentligt fakturakrav – altid når der handles på kredit. Få virksomheder fx detailforretninger, skal kun leve op til et forsimplet fakturakrav.

Vær opmærksom på at flere online betalingsløsninger ikke alene opfylder fakturakravet (fx mobilepay uden bagvedliggende faktura).

Læs om fakturering.

En virksomheds finansielle poster indgår i regnskabet og består af finansielle indtægter og finansielle omkostninger. Det kan være poster som renteindtægter og rentegebyrer. Det gælder for begge, at det handler om din virksomheds finansielle aktiviteter. Aktiviteter som ikke er forbundet med din virksomheds kerneaktivitet - uanset om det er salg af varer eller ydelser.

Finansiering er fremskaffelse af kapital til virksomhedens drift og investeringer. Der findes flere forskellige finansieringsmuligheder. Herunder særligt og mest almindeligt pengeinstitutterne og realkreditforeninger (fast ejendom), men også ventureselskaber, crowdfunding, vækstfonde og business angels.

Læs om finansiering.

Forretningsplanen bliver også kaldet en business plan. Det er en skriftlig beskrivelse for opstarten af virksomheden, og hvordan du har tænkt dig at drive den. Den skal fungere som en tjekliste, der sikrer, at du ikke mister overblikket. Den skal indeholde mål og strategier for virksomhedens produkter, udvikling, medarbejdere mv.

Læs mere om en forretningsplan.

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens og alle borgeres værktøj til at ”gætte” på indkomst og fradrag år for år. Den indeholder økonomiske oplysninger om den erhvervsdrivende (og alle andre lønmodtagere / borgere). Beløbene, som står på forskudsopgørelsen, danner grundlag for den acontoskat, du som erhvervsdrivende eller lønmodtager løbende skal betale. Det er særligt vigtigt for personligt erhvervsdrivende at danne sig et overblik eller søge professionel sparring.

GDPR eller Databeskyttelseslovgivningen gælder for alle virksomheder, som behandler data angående personlige oplysninger – og det er stort set alle virksomheder. Der er fra myndighedernes side skærpet fokus og derfor har lovgivningen fået enorm stor opmærksomhed blandt danske virksomhedsejere.

Læs mere om Databeskyttelseslovgivningen.

Halvårsregnskabet dækker en periode på seks måneder, hvor årsregnskabet dækker et helt år. Modsat årsregnskabet er det dog ikke lovpligtigt at udforme et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal sættes op på samme måde som årsregnskabet. 

Grunden til at nogle virksomheder vælger at lave et halvårsregnskab er, at der kan ske stor udvikling på et halvt år. Derfor kan en halvårlig status give et mere retvisende billede af virksomhedens situation - både for dig selv og for eventuelle interessenter.

Læs mere om regnskab og revision.

Et holdingselskab ejer anparter og aktier i et andet selskab. Det driver - som hovedregel - ikke aktiv driftvirksomhed. Den daglige drift foregår altså i en anden primær virksomhed. Formålet med et holdingselskab er at mindske ejerens risci. Derudover kan holdingselskabet give en række skattemæssige fordele.

HR står for human ressources. En HR-afdeling er ansvarlig for virksomhedens vigtigste ressource: Personalet.

Idéudvikling er en kreativ proces, som virksomheder/ejere kan anvende, når de ønsker at finde løsninger på en udfordring, skabe nye produkter eller indarbejde nye arbejdsgange og -processer.

Læs om forretningsidé.

Et Interessentskab (I/S) minder meget om enkeltmandsvirksomheden.  Forskellen er, at der i Interessentskabet skal være mindst to ejere. Ejerne kaldes interessenter og hæfter solidarisk og ubegrænset. Selskaber kan også i forening stifte et I/S.

Læs mere om virksomhedsformer.

Indtjeningen er den profit, som du skaber over en specifik periode. Det kan være en måned, et kvartal eller en anden bestemt periode. Indtjeningen vil typisk referere til din indkomst efter skat og fungerer derved som en indikator for, hvordan din virksomhed klarer sig.

Indtægten er de penge, der øger din virksomheds pengebeholdning. Din indtægt kan betegnes som nettoomsætningen, der udgøres af dine salgsindtægter af en vare eller en ydelse fratrukket momsen.

Iværksætteri er det at starte nye initiativer eller skabe en ny virksomhed. Det handler helt grundlæggende om at identificere et behov og skabe en virksomhed, som skal forsøge at udfylde dette behov.

Iværksætterselskab (IVS) kan stiftes med en startkapital på 1 krone. Virksomheden skal så til gengæld spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 49.999 kroner. Selskabsformen er særligt interessant for iværksættere uden større kapitalbehov (fx ideudvikling), og selskabsformen følger udover kapitalkravet de almindelige selskabsretlige regler.

Læs mere om virksomhedsformer.

En kreditforening yder lån i fast ejendom (mod pant) til virksomheder og privatpersoner.

Læs mere om finansieringsformer.

En kreditor er en virksomhed eller en person, som virksomheden skylder penge for en købt vare eller ydelse.

Læs mere om debitor- og kreditorstyring.

Kryptovaluta er en digital valuta, som bygger på blockchain teknologi. Modsat anden valuta udstedes kryptovaluta ikke af en central myndighed eller for eksempel en bank. Den nok mest kendte kryptovaluta er bitcoins.

Likviditet er et udtryk for virksomhedens kapitalstruktur. Likviditet er udtryk for, at virksomheden er i stand til at betale sine forpligtelser i takt med at de forfalder til betaling.

Lønadministration er at sikre, at virksomheden udbetaler rettidig og korrekt løn til sine ansatte. Når virksomheden udarbejder løn, skal den ansvarlige blandt andet overveje bestanddele som ansættelseskontrakter, løngrundlag, pension, skatter m.v. Virksomheder kan enten selv vælge at håndtere lønadministrationen eller outsource den.

Læs om lønadministration.

Lønsum er en afgift på lige fod med moms. Lønsum er dog mindre udbredt. Du skal betale lønsumsafgift, hvis din virksomhed sælger varer, som ikke er momspligtige.

Læs mere om lønsumsafgifter.

Med en markeds- eller brancheanalyse får virksomheden indsigt i sine muligheder på det givne marked og får en forståelse for, hvem konkurrenterne er, og hvordan de klarer sig. Analysen kortlægger, hvordan udviklingen og den økonomiske tilstand er for markedet/branchen.

Læs om BDO's Brancheanalyse.

Moms står for merværdiafgift. De fleste virksomheder er pligtige til at tillægge moms på sit salg af varer og tjenesteydelser. Vi har i Danmark en generel momssats på 25%, som gælder for alle momspligtige leverancer. Ganske få brancher er momsfritagede.

Er virksomheden momspligtig opnås tilsvarende momsfradrag på omkostninger.

Læs om momsindberetning.

Bruttobeløbet er altid større end nettobeløbet. Begreberne bliver især anvendt ved løn og i regnskaber. Eksempelvis vil bruttolønnen være din løn før skat og øvrige afgifter. Nettelønnen vil være det beløb, som du har tilbage, efter at afgifter og omkostninger er skåret fra:

Bruttobeløb - afgifter/omkostninger = nettobeløb.

Helt konkret betyder networking at gøre noget med dem, vi kender eller søge kendskab til via netværk. Det er mund-til-mund markedsføring og en effektiv måde at skabe ny forretning. Det handler om at skabe stærke relationer til kunder og andre erhvervsfolk i det område og den branche, som virksomheden opererer i.

Outsourcing dækker over udskillelsen af en virksomhedsfunktion eller -aktivitet til en underleverandør. Virksomheder vælger ofte at outsource, fordi det kan reducere omkostningerne og/eller effektivisere funktionen/aktiviteten. Eksempler på aktiviteter, som virksomheder ofte outsourcer, er it-drift, rengøring, bogføring og lønadministration.

Passiver består af egenkapital og gældsforpligtelser. Egenkapitalen består af ejerens egne indskud samt historiske resultater. Tilsvarende udgør resten af ”passiverne” de gældsforpligtelser, som virksomheden har. Det kan være lån eller kortfristet gæld til leverandører, det offentlige m.v.

Et pitch er den tale eller det oplæg, som iværksætteren holder om sit virke og sin virksomhed ved møder med fremmed personer – eksempelvis nye kunder, investorer eller andet.

Du skal finde ud af, hvad dine varer eller ydelser skal koste på et givent marked. Når du som startup skal bestemme din pris, kan du benytte dig af forskellige metoder. Du kan fastsætte din pris baseret på efterspørgsel, på omkostninger eller på konkurrence.

Punktafgifter er særlige afgifter på fx emballage, spiritus, chokolade og spil. Virksomheder, der fremstiller eller erhvervsmæssigt modtager varer fra udlandet, som skal pålægges punktafgifter, skal typisk registreres efter punktafgiftslovgivningen. Registrering for punktafgifter er en særlig registrering, som medfører, at du skal foretage særskilt beregning og indberetning af den punktafgift, som du betaler.

Læs mere om told og afgifter.

Regnskabet er en virksomheds opgørelse over indtægter og udgifter. Virksomheden kan ud fra regnskabet se resultatet for en bestemt periode eller en økonomisk aktivitet.

Alle selskaber er pligtige til at udarbejde og indsende regnskab til Erhvervsstyrelsen og regnskabet skal opfylde årsregnskabsloven.

Personligt ejede virksomheder er udelukkende pligtige til (via ejerens selvangivelse) at indberette det skattepligtige resultat for året. Det gøres dog typisk på baggrund af et regnskab, som danner grundlag for selvangivelsen.

Læs om årsregnskab og revision.

Der findes fire regnskabsklasser, som din virksomhed kan placere sig indenfor: A, B, C eller D. Det er størrelsen på din virksomhed, som afgør, hvilken klasse du tilhører. Alt efter hvilken regnskabsklasse, din virksomheder befinder sig indenfor, vil der være forskellige krav til regnskabet.

Regnskabsklasse A dækker eksempelvis over de helt små virksomheder - herunder enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, imens regnskabsklasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber.

ROI er et udtryk for, hvad afkastet af en given investering/indsats er. En positiv ROI betyder, at virksomheden har fået et positivt afkast. En negativ ROI betyder omvendt, at virksomheden har tabt penge.

Revision er en ydelse (en påtegning) leveret af en godkendt revisor som på den baggrund udtaler sig om virksomhedens regnskab. Der er for en stor dels vedkommende ikke krav om revision, men visse virksomheder (typisk målt på størrelse) er underlagt lovpligtig revision.

Læs om årsregnskab og revision.

Selskabsskat skal betales af alle selskaber og udgør 22 %. Grundlaget opgøres på baggrund af selskabernes skattepligtige indkomst.

For personligt ejede virksomheder gælder lignende regler, men de beskattes på ejernes egne selvangivelser (virksomhedsindkomst beskattes også med 22% efter særlige regler).

Læs om skat og moms.

En selvangivelse er en opgørelse over, hvor meget virksomheden har tjent i det forgange år, og som er bestemmende for den skat, som skal betales.

Er du ejer eller driver du en selvstændig virksomhed, så er du forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse.

Selskaber er selvstændigt skattepligtige og har deres egen selvangivelse.

Læs om skat og moms.

Skalérbarhed betyder, om eksempelvis en forretningsidé eller en forretningsplan er nem at gøre større (skalere).

Læs om ekspansion.

Soliditet er et udtryk for balancen mellem din virksomheds egenkapital og fremmedkapital. Det viser altså, hvor stor en andel af din virksomheds aktiver, der udgøres af egenkapitalen. Jo større en andel af virksomheden, der er finansieret af egenkapitalen, jo bedre en soliditet. Soliditet viser således din virksomheds evne til at modstå eventuelle tab.

En startup er en ung og nyopstartet virksomhed, som netop er begyndt at udvikle sig eller måske endda ekspandere.

Læs om ekspansion.

Strategi bliver som begreb brugt i flæng. Men en strategi er som oftest en definition af handlingsplaner og mål, som skal fastlægge, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, hvilke mål der skal styre udviklingen, og hvilke aktiviteter der skal til for at nå målene.

Læs om strategi.

Tilgodehavende er en manglende betaling for en vare eller ydelse, som du har solgt til en kunde. Det er altså noget, som du og din virksomhed har til gode.

Told er en afgift, som staten pålægger varer og serviceydelser, der er importeret fra udlandet. Toldbeløbet varierer og afhænger af, hvilken varer eller serviceydelse du har købt. Du kan beregne din told på . Som virksomhed i Danmark skal du dog kun betale told på varer og serviceydelser, hvis de er erhvervet uden for EU.

Det er et meget kompliceret område og det anbefales altid at søge professionel sparring. Fejl i toldsatser kan blive meget dyrt for virksomheden.

Læs om told og afgifter.

Ventureselskaber tilbyder finansiering fra grupper af investorer, der sammen danner et partnerskab. Som regel fungerer det som egenkapitalinvesteringer, hvor investorerne bliver medejere af virksomheden.

Læs om finansiering.

Noget af det første du skal gøre, når du starter ny virksomhed, er at vælge, hvilken virksomhedsform din startup skal have. Altså hvilken type virksomhed, du vil stifte. Er det et enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller måske et aktieselskab. Alt efter, hvilken type du vælger, vil der være forskel på din hæftelse og kapitalindskud.

Læs mere om virksomhedsformer.

Når du har styr på forretningsplanen og -formen, er du klar til at etablere din virksomhed. Alle virksomheder grundregistreres via Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.virk.dk.

Grundregistreringen består af oplysninger om navn, adresse, ejer, moms- og arbejdsgiverforhold m.v.

Læs om registrering af virksomhed.

 

Værdiansættelsen besvarer spørgsmålet: Hvad er min virksomhed egentlig værd? Værdiansættelsen bliver udarbejdet på baggrund af en samlet analyse af virksomheden. Forskellige aspekter og parametre, der har betydning for virksomheden og dens værdi, vurderes. Det er fx  interne forhold som, historisk performance, egenkapital/gældsforhold eller medarbejdere og eksterne forhold som, kundekreds, leverandører, konkurrenter, samt de markeds- og konkurrencemæssige forhold.

Læs mere om værdiansættelse.

Årsopgørelsen er SKATs specifikation af- eller resultat af alle data som vedrører personer eller virksomheder/selskabers indkomstforhold, herunder fradrag m.v. og viser den samlede indkomst- og skat for et givent år.

Det anbefales altid at kontrollere årsopgørelsen grundigt så du er sikker på oplysninger er korrekt medtaget. Vi ser ofte at der er fejl på årsopgørelserne som følge af manglende indberetning, forkert stillingtagen til fradrag m.v.

Læs om årsregnskab og revision.

Årsrapporten er en rapport, som virksomheden udsender årligt. Heri vurderes årets udvikling. Den består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelt andre supplerende oplysninger, som kan beskrive det år, som virksomheden har haft.

Årsregnskabet indgår i virksomhedens årsrapport. Det er et regnskab over din virksomheds økonomiske status. Det udarbejdes én gang om året.

Læs mere om årsregnskab og revision.